Kva gjer vi med tenestene?

Velferd & konkurranseutsetjing?

Ein måte å fjerne velferdsstaten og gjere landet blått på, går gjennom statsmakt og gjennom å la kommunane gradvis konkurranseutsetje samfunnet sine tenester og dytte ein demokratisk bastion som fagforeiningane ut over sidelina. Her er eit lokalt døme frå Kragerø Blad Vestmar no desember. Eg har skrive det sjølv og fått tilsvar:

Kan konkurranseutsetting vere noe for Kragerø? FrP har holdt på en stund i kommunens økonomiutvalg med å predike for konkurranseutsetting som svar på en kritisk manglende budsjettdekning. NHO Service er deres inspirasjon og referanse. Nyvalgt nestleder for FrP i Kragerø, Johnny Dolve, forespeiler hele 13 % besparelser! 

Tidligere i høst svarte Fagforbundet i Norge på NHO Service sine utregninger, med en detaljert og godt dokumentert gjennomgang av påstandene derfra. Vi låner noe av argumentasjonen: 

* For å få til ”besparelsene” redusereres ved konkuranseutsetting (dvs privatisering) både bemanningsgrad og lønnsnivå, det viser tilgjengelig tallmateriale. La oss nå tenke på f.eks barnehager: Mindre bemanning, dårligere lønn og pensjonsrettigheter. Og service-kjedene faller igjennom ved forhold som overtid, tillegg og sykelønn. Blant annet slik vinnes anbud. 

* Ved kontrakter må også regnes å administrere verdier. Anbudsrunder forbruker unødvendige ressurser. Og at ikke Frp tenker på byråkratiet? er vår kommentar.

* De private selskapene – som ofte er internasjonale kjeder – gir ikke anbud uten å beregne seg avkastning. Dette er verdier som forsvinner ut – . Avkastningen, profitten, i servicenæringen kan ligge i en størrelsesorden 13-19 %; dette er over gjennomsnittsprofitten i næringslivet og betyr et fristende felt for store operatører. Heller ikke skattleggingen av selskapenes profitt kommer det norske samfunnet til gode.

* NHO Service misbruker kostra-tall for sine politiske ønsker, dokumenterer Fagforbundet. Og generelt er ”rapporten” fra NHO Service svake på kildebruk. FrP Kragerø forbauser oss. De vil altså være løpegutter for en snever interesseorganisasjon som NHO Service viser seg å være.

Helge Rykkja, Rødt Kragerø 

På dette fekk vi svar frå sjølvaste administrerande direktør i NHO Service, Petter Furulund, med artikkelen:

Konkurranseutsetting gir mer velferd

Helge Rykkja i Rødt låner i Kragerø Blad Vestmar 9. desember argumentasjon fra Fagforbundet for å målbære sin motstand mot NHO Service og konkurranseutsetting av bl.a. kommunens helse- og omsorgstjenester. Rykkjas påstander fortjener et svar. 

For det første blander Rykkja bevisst sammen konkurranseutsetting med privatisering. Våre notater dreier seg ikke om privatisering. Ved konkurranseutsetting vil både kommunen, ideelle og kommersielle aktører kunne konkurrere om å levere driften av tjenestene. Kommunen har imidlertid ansvaret for tjenesten. Det er heller ikke grunnlag for å hevde at konkurranseutsetting gir dårligere lønns- og arbeidsforhold for de ansatte. Tariffoppgjøret i høst viste at Fagforbundet og NHO Service kom til enighet gjennom konstruktiv dialog. Det er imidlertid riktig at de private lønner annerledes enn det offentlige. I NHO Services medlemsbedrifter har de ansatte generelt større nærhet til bedriften gjennom bl.a. medbestemmelsesrett og raskere avansement ved god innsats. Flere arbeidsgivere gir helsefagarbeidere valgmuligheter og gjør bransjen, jobbene og faget mer spennende. Vi mener dette er grunnleggende positivt, også for brukerne av tjenestene.

For det andre er argumentet om at anbudsrunder bruker unødvendige ressurser svakt fundert. Det er som å si at entreprenøren ikke vil bygge for fremtiden fordi materialkostnadene er for høye. Kommunene gjør tvert om klokt i å investere i egen bestillerkompetanse etter hvert som bl.a. samhandlingsreformen påfører kommunene større ansvar for flere tjenester. Erfaringene fra Sverige viser også at det ikke koster mer å administrere eksterne kontrakter enn når de samme tjenestene produseres i egen regi. 

At bedrifter får overskudd på sin drift er kanskje kontroversielt i partiet Rødt, men for samfunnet for øvrig er det et ubetinget gode. Bedrifter som driver fornuftig og godt gir også staten og kommunene økte skatteinntekter. Rykkjas påstand om at beskatningen av private selskaper ikke kommer det norske samfunnet til gode gir derfor en dårlig virkelighetsbeskrivelse. De leverer viktige velferdstjenester og gjør en god samfunnsinnsats på lik linje med kommunale og frivillige tjenesteleverandører. Når NHO Service påpeker kommunenes forbedringspotensial er det fordi vi ønsker en bærekraftig velferdsstat og mer nytenkning i kommunene. Her kan private også bidra. Rykkja mener dette vitner om en snever interesseorganisasjon. Vi lar leserne selv bedømme. 

Petter Furulund, adm. dir, NHO Service

Ps 23/2-2011:
Denne saka viser seg å bli ei rett så stor sak seinare, ikkje heilt så stor som opprøret for tida i dei arabiske landa; men likevel blir nok konkurranseutsetjing og privatisering i velferdsstaten ein verkebyll som det går hol på… Her kjem da mitt nye innlegg til Kragerø Blad (og Telemarksavisene):

Utafor Ammerudlunden Sykehjem

HJELP VI PRIVATISERER! (DAGSREVYEN KOM OSS TIL HJELP SIST UKE)

Prolog: Desember 2010 går det politiske regimet i Kragerø for et privatiseringsbudsjett etter at det lokale FrP ei tid har snakka for konkurranseutsetting av tenester i kommunen. Motstanderen i desember blir i første rekke Fagforbundet. Og støtte og bakspiller for de lokale blå er NHO-Service sin offensiv for konkurranse-utsetting.

Scene 1: Sist uke meldte Dagsrevyen i en tett reportasje om doble vakter og om 84 timers arbeidsuke uten overtidsbetaling for ansatte ved sykehjem. Systemet krevde at ansatte overnatta på feltsengmanér i bombe-rommet i sykehjemmets kjeller. Sted: Ammerudlunden Sykehjem i Oslo. 

Alt dette vakte ekstra stort oppstyr siden Ammerudlunden er brukt som utstillingsvindu for det blå regimet i Oslo. Ammerudlunden er beundret av såvel toppene i Oslo som Høyres leder Erna Solberg. Anbudet ved Ammerudlunden ble vunnet av en betydelig privat sykehjemskjede, Adecco Helse.

Fagforbundets regnestykker, brukt her i KV i desember, viste seg dermed å holde stikk, mens NHO-Service sine mystiske tall rundt konkurranseutsetting ble avslørt. Fasit: De som skal unngjelde for 15 % profitt til den private kjeden og en eventuell like stor ”sparing” for kommunen, det må enten bli pasientene/ beboerne ELLER de ansatte på sykehjemmet. Annet hokus-pokus finnes ikke. På Ammerudlunden er det åpenbart de ansatte skal ta den sosiale støyten. På direkte språk kalles dette som er blitt grundig avslørt, for sosial dumping.

Jeg gjentar: Det er mindre lønnsutgifter og pensjonsrettigheter, dårligere arbeidsmiljø, det hele dreier seg om. Med anbudet i lomma må en alternativt gi beboerne på sykehjemmet dårligere pleie, for at sykehjemskjeden skal nå sitt planlagte overskudd og kommunen få bokføre en «sparing».

Scene 2: Hva skjer i Kragerø nå med planene om privatisering og delprivatisering (OPS)? Hva skjer med konkuranseutsetting i det videre? I kommunestyremøtet her i desember ble Frp konfrontert av Rødt med FrPs aktuelle krigserklæring mot LO. Tar dere avstand fra Adeccos systematiske underbetaling av ansatte og brudd på arbeidsmiljøloven? 

Av Helge Rykkja, kommunestyremedlem, Rødt

Desse avsluttande spørsmåla har dei blå lokalt hittil (pr 6/3-2011) ikkje svart eit ord på. Men kanskje det vil skje i kommunestyret til veka? 

Ps 13/3: No har det skjedd at FrP svarte, ikkje i kommunestyret riktignok, men i eit avisinnlegg av Johnny Dolve, som følgjer:

Svar til «Hjelp vi privatiseres!»

Jeg henviser til kommunestyrerepresentant Helge Rykkja i Kragerø Rødt sitt innlegg «Hjelp vi privatiserer!» av 24.02.11. Rykkja virker konsekvent når han til enhver tid blander konkurranse-utsetting av offentlige tjenester med privatisering av disse. Dette er feil!

Saken Rykkja denne gang omtaler, er Adecco sine overtramp i forhold til Arbeidsmiljøloven ved enkelte av sine avdelinger. Adecco samt flere andre kommersielle aktører, driver syke- og pleiehjem flere steder i landet, i konkurranse med offentlig driftede hjem. Disse kommersielle aktørene har vunnet anbud i konkurranse med offentlige tilbydere.

Det er det offentlige som betaler for dette, uavhengig av hvem som vinner anbudet. Det er også det offentlige som produserer anbudsreglene, og det er det offentlige som også skal etterkontrollere at anbudsreglene og tilhørende regelverk blir etterfulgt. Derfor, er dette konkurranseutsetting, ikke privatisering.

De kommersielle aktørene har utarbeidet interne helse-, miljø- og sikkerhetstiltak som skal følges. Når disse interne reglene blir fulgt, skal ikke slike hendelser som vi har sett fra Adecco sin side, oppstå. Det er deres plikt, en plikt som Adecco har sviktet, parallelt med svikten i den offentlige kontrollen av virksomheten.

Frp tar selvsagt avstand fra slik useriøs virksomhet. Frp krever at man konkurrerer og vinner anbud på like vilkår. I sitt innlegg hevder Rykkja følgende: «Med anbudet i lomma må en alternativt gi beboerne på sykehjemmet dårligere pleie, for at sykehjemskjeden skal nå sitt planlagte overskudd og kommunen få bokføre en ‘sparing’». 

Hvordan kan denne antakelsen veies opp mot det interessante faktum, at disse kommersielle aktørene er de som scorer høyest på bruker-undersøkelsene. De eldre og pleietrengende er tydeligvis ikke viktige for Rykkja.

Et annet moment Rykkja unnlater å nevne, er at det offentlige selv har utallige brudd på overtidsregelverket. Ved Ahus ble det i fjor registrert over 10.000 brudd på arbeidstids-bestemmelsene blant de 4.000 offentlige ansatte der. Der hadde man bla. en ansatt som hadde jobbet 805,5 timer overtid. Dvs. 605,5 timer over årlig tillatt overtidsbruk. Dette er ser også ut til å være uproblematisk for Rykkja.

Den store forskjellen her er at aktører som Adecco mister anbudet og blir kastet ut, mens den offentlige tjeneste- tilbyder vanskelig kan si opp avtalen med seg selv… Jeg vil utfordre leserne til å tenke på hvilken aktør dere tror er den som raskest vil rydde opp og lære av saker som dette, når følgene for de to er så vidt forskjellige.

Avsløringene av lovbrudd ved sykehjem drevet av Adecco er antagelig det beste som kunne skjedd oss som ønsker mer privat eldreomsorg i Norge. Det blir nok lenge til neste gang et privat sykehjem våger å tulle med vaktlistene, eller drive rovdrift på ansatte. 

Kommunestyrerepresentant Rykkja sin tydelige avsmak for private aktører, det private initiativ, og ønske om å få til fremskritt og nytenkning, er noe velgerne bør legge seg på minne.

Johnny Dolve, nestleder Kragerø Frp

Og debatten held fram. Her kjem svarinnlegget mitt:

HJELP, VI PRIVATISERER (VIDERE)!

Vi har opplevd at en internasjonal helsekjede som Adecco fratas jobber. Posisjonene til giganten faller som dominobrikker.  

I et svarinnlegg til meg (KV 10/3) prøver Johnny Dolve, Frp, å skille skarpt mellom to ting som henger nøye sammen, nemlig konkurransen om drift av sykehjem som Frp vil ha, og dette resultatet at Adecco og andre kommersielle helsekjeder får anbudet foran det offentlige apparatet og ideelle organisasjoner. Når private selskap overtar tjenester som det offentlige tidligere har drifta (hvilket jo var håpet), kalles dette av de fleste for privatisering. (Det finnes selvfølgelig mange former for privatisering som diskuteres mindre nå, Televerket, Posten etc.)

Du kaller Adeccos avslørte politikk for ”overtramp”, når alle kan se at det har foregått systematisk underbetaling og brudd på arbeidsmiljøloven og at dette har sammenheng med profittmotivet.  

Ja, du ser svikten i den offentlige kontrollen. Men i Oslo, slik som i de andre kommunene som har ekspedert sykehjemsdrift over på private, så er det jo nettopp de blå som styrer politisk. Husk det. Byrådspartiene i Oslo, inkludert Frp, ville ikke vite av kontroller som ble foreslått i bystyret for over et år siden. Det måtte en ”varsler” blant de ansatte ved Ammerudlunden Sykehjem til (sammen med NRK Fjernsynet). Varsleren var en tillitsvalgt blant de ansatte.

Diskusjonen i KVs spalter om konkurranseutsetting starta etter Fellesforbundets mot-dokumentasjon mot NHO Service. NHO Service serverte lokkemat til kommunene, noe som jeg viste til i desember, men som Kragerø kommunestyre dessverre gjekk  i desemberbudsjettet for 2011. Er Johnny Dolve og Frp, fremdeles i dag, på linje med regnestykkene fra NHO Service? Jeg leser i aviser at Frp i Oslo ønsker å konkurranseutsette flere kommunale sykehjem.

Johnny Dolve prøver også døyve Adecco-skandalen ved å henvise til (helseforetaket) Ahus sine overtredelser av arbeidstid. Og han er frekk nok til å påstå at disse ”ser ut til å være uproblematiske for Rykkja”. Det motsatte er tilfelle for meg. Og skal vi først snakke om helseforetakene, er feilen ved disse nettopp at de er altfor løsrevne fra folkevalgt eller annen offentlig kontroll. (Rødt vil hive foretaksmodellen som sådan.)

Rødt er ikke imot privat virksomhet eller privat initiativ. Men når vi først skal inn på Ahus sine overtredelser, så må det nevnes at de private vikarbyråene (inkludert Adeccos avdeling) er blitt et minst like så stort problem for tariffavtaler og arbeidsmiljø (sosial dumping) som konkurranse-utsetting av sykehjem.

Helge Rykkja, Rødt

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *